Photos: 2012 Entrevue beim Groupe parlementaire vun der LSAP:

Vu lénks no rechts: Fernand Diederich LSAP, Simone Thill-Buchmann, Joëlle Theobald-Schmit, Ben Fayot LSAP, Yola Hild, Anne Stahl, Claude Haagen LSAP, Nathalie Poos