Photos: 2011 Assemblée générale:

2011 Generalversammlung bei der LUXLAIT um Rouscht: