Photos

50. Gebuertsdagsfeier (63 photos)
de 14.11.2019 zu Gréiwemaacher
Generalversammlung 2018 (0 photo)
2017 Comité (1 photo)
Vu lénks no rechts: Joëlle Theobald, Martine Atten, Simone Thill-Buchmann, Yola Hild, Maryse Thill, Eva Grober, Joëlle Niederweis. Op der Photo feelt Nathalie Poos.
2017 Assemblée générale: (7 photos)
Op der Schéiss, Lëtzebuerg
2016 Accord MENJE mat der AIP an dem SNE iwwer de Cycle 1 (2 photos)
8.11.2016 Accord en présence du Ministre du MENJE Monsieur Claude Meisch, de la présidente de l'AIP Madame Yola Hild et du président du SNE Monsieur Patrick Remackel.
2016 Comité (1 photo)
Vu lénks no rechts: Martine Atten, Joëlle Niederweis, Yola Hild, Joëlle Theobald, Sonia Garatti, Nathalie Poos, Simone Thill-Buchmann, Maryse Thill
2016 Assemblée générale (8 photos)
op der Schéiss
2016 Kabaretowend zu Walfer (11 photos)
Kabaret "Zickelalarm II" mam Roland Meyer
2015 Assemblée générale (8 photos)
Op der Schéiss
2015 Entrevue beim Groupe parlementaire (1 photo)
Vu lénks no rechts: Nathalie Poos, Sonia Garatti, Joëlle Niederweis, Claude Adam "Déi Gréng", Yola Hild, Dan Michels "Déi Gréng", Martine Atten.
2014 Entrevue groupe parlementaire DP (1 photo)
De gauche à droite: M. Berger Eugène DP, Mme Theobald-Schmit Joëlle, Mme HILD Yola, Mme Niederweis Joëlle, Mme GARATTI Sonia, Mme ATTEN Martine, Melle POOS Nathalie, Mme Thill Maryse et M. Baum Gilles DP.
2014 Assemblée générale: (14 photos)
Herringermillen Müllerthal en présence du Ministre Claude Meisch
2014 Entrevue MENJE (1 photo)
Vu lénks no riets: Martine Atten, Joëlle Niederweis, Joëlle Theobald-Schmit, Guy Strauss, Simone Thill-Buchmann, Yola Hild, Minister Claude Meisch, Flore Schank, Staatssekretär Marc Hansen, Nathalie Poos.
2013 Kabaretowend zu Walfer (7 photos)
Kabaret "Zickelalarm" mam Roland Meyer
2013-2014 Comité (1 photo)
Vu lénks no rechts: Martine Atten, Joëlle Niederweis, Yola Hild, Nathalie Poos, Simone Thill-Buchmann, Joëlle Theobald-Schmit
2013-2014 Comité (1 photo)
Vu lenks no rechts 1.Rei: Joëlle Niederweis, Simone Thill-Buchmann, Joëlle Theobald-Schmit 2.Rei: Martine Atten, Nathalie Poos, Yola Hild.
2013 Assemblée générale: (10 photos)
an der Schauwenburg zu Bartreng
2013 Comité (1 photo)
Vu lénks no rechts: Anne Stahl, Joëlle Niederweis, Nathalie Poos, Joëlle Theobald-Schmit, Yola Hild a Simone Thill-Buchmann.
2012: Entrevue beim Groupe parlementaire "Déi Gréng" (1 photo)
Vu lénks no rechts: Carole Ciatti, Joëlle Theobald-Schmit, Simone Thill-Buchmann, Dan Michels "Déi Gréng", Yola Hild, Claude Adam "Déi Gréng", Nathalie Poos
2012: D'AIP op der Manifestatioun am Mäerz: (13 photos)
2012 Entrevue beim Groupe parlementaire vun der LSAP: (1 photo)
Vu lénks no rechts: Fernand Diederich LSAP, Simone Thill-Buchmann, Joëlle Theobald-Schmit, Ben Fayot LSAP, Yola Hild, Anne Stahl, Claude Haagen LSAP, Nathalie Poos
2012 Entrevue beim Groupe parlementaire vun der DP: (1 photo)
Vu lénks no rechts: Simone Thill-Buchmann, André Bauler DP, Joëlle Theobald-Schmit, Yola Hild, Eugène Berger DP, Nathalie Poos
2012 Entrevue beim Groupe parlementaire vun der CSV: (1 photo)
Vu lénks no rechts: Simone Thill-Buchmann, Yola Hild, Judith Feider CSV, Tessy Scholtes CSV, Nathalie Poos, Joëlle Theobald-Schmit, Joëlle Niederweis
2012 Comité (1 photo)
Vu lénks no rechts: Anne Stahl, Joëlle Theobald-Schmit, Yola Hild, Nathalie Poos, Simone Thill-Buchmann a Carole Ciatti.
2012 Assemblée générale: (19 photos)
2012 Generalversammlung zu Gréiwemaacher am AKTIVA:
2011 Entrevues am Januar an am Dezember um Ministère de l'Education Nationale: (1 photo)
Vu lénks no rechts: Simone Thill-Buchmann, Joëlle Theobald-Schmit, Yola Hild, Flore Schank MEN, Madame Minister Mady Delvaux-Stehres MEN, Carole Ciatti, Nathalie Poos, Guy Strauss MEN, André Wilmes MEN
2011 Entrevue am Dezember um Ministère de l'Education Nationale: (1 photo)
Vu lénks no rechts: Joëlle Theobald-Schmit, Simone Thill-Buchmann, Nathalie Poss, Yola Hild, Madame Minister Mady Delvaux-Stehres MEN, Carole Ciatti, Guy Strauss MEN
2011 Assemblée générale: (34 photos)
2011 Generalversammlung bei der LUXLAIT um Rouscht:
2010 Comité: (1 photo)
Vu lénks no rechts: Michèle Houllard, Yola Hild, Simone Thill-Buchmann, Nathalie Poos, Anne Stahl, Joëlle Theobald-Schmit
2010 Assemblée générale: (10 photos)
Generalversammlung 2010 zu Walfer am Centre Culturel:
2009 Entrevue um Ministère de l'Education Nationale: (1 photo)
Vu lénks no rechts: Michèle Houllard , Guy Strauss MEN, Simone Thill-Buchmann, Madame Minister Mady Delvaux-Stehres MEN, Flore Schank MEN, Yola Hild, Marc Barthelemy MEN, Nathalie Poos
2009 Assemblée générale (11 photos)
Generalversammlung um Houwald
2009: Interview op RTL am Oktober: (3 photos)
Vun der AIP Mme Yola Hild an Mme Simone Thill-Buchmann
2009 40 Joer AIP: (67 photos)
15 Oktober 2009 am Centre Atert zu Bartreng
2008 Entrevue MEN: (1 photo)
Vu lénks no rechts: Joëlle Theobald-Schmit, Guy Strauss MEN, Yola Hild, Madame Minister Mady Delvaux-Stehres MEN, Simone Thill-Buchmann, André Wilmes MEN, Anne Stahl
2008 Comité: (2 photos)
Joëlle Theobald-Schmit, Marie-Laure Catanossi, Yola Hild, Simone Thill-Buchmann, Michèle Houllard, Anne Stahl.
2008 Assemblée générale: (7 photos)
Am Servais-Haus zu Miersch, mat Virliesungen vun de Kannerbuchauteuren Jemph Hoscheit a Mireille Weiten-de Waha
2005 Entrevue MEN: (1 photo)
Vu lénks no rechts: Siggy Koenig MEN, Monique Folscheid-Konen, Marie-Paule Origer-Eresch MEN, Madame Minister Mady Delvaux-Stehres MEN, Francis Jeitz MEN, Yola Hild, Robi Brachmond MEN, Simone Thill-Buchmann, Jean-Pierre Pier MEN
2001 Reggio: (4 photos)
Voyage d'études à Reggio en Italie